9.1 Insamling och rapportering till miljö- och årsredovisning

5406

References to law resources only in Swedish - Sources

14 § skall ha följande lydelse 7 kap. 4 § 4 årsredovisningslagen (1995:1554) om förvaltningsberättelse, 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper, 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system för intern kontroll och riskhantering, 7 kap. 31 a–31 c §§ samma lag om hållbarhetsrapport för koncernen, upprättats enligt årsredovisningslagen, lagen om kommunal redovisning el-ler bokföringslagen (1999:1078). 5 § Årsrapporten skall avfattas på svenska i vanlig läsbar eller elektronisk form. 6 § Årsrapporten skall skrivas under av dem som undertecknar den års-redovisning som upprättas enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

  1. Jobba 75 procent
  2. Rockband göteborg 2021

6 kap. 1 §4 Med beaktande av det som föreskrivs i andra stycket skall följande be-stämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas: BFL - Bokföringslagen (SFS 1999:1078) 111 FAR - Branschorganisationen för redovisningskonsulter, 112 revisorer och rådgivare 113 HB - Handelsbalken (SFS 1736:0123 2) 114 HD - Högsta domstolen 115 IL - Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 116 KKL - Konsumentköplagen (SFS 1990:932) 117 NJA - Nytt Juridiskt Arkiv 118 Prop. Uttryck i förordningen 1 § De uttryck som används i förordningen har samma betydelse som i lagen (2014:1005) om virkesmätning. Tillämpningsområdet 2 § I lagen (2014:1005) om virkesmätning avses med koncern en sådan grupp av företag eller andra näringsidkare som enligt årsredovisningslagen (1995:1554) bildar en koncern.

ldre bestämmelser gäller dock fortfarande för aktiebolag och ekono- om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); utfärdad den 26 november 2015. Enligt riksdagens beslut.

om ändring i årsredovisningslagen 1995:1554 SFS 2016:113

Inledande bestämmelser "1 § Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport." 2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisning. Årsredovisningens delar "1 § En årsredovisning skall Hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen SFS 1995:1554, 6:e kapitlet, §10-14 Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) 2017 VMEAB vill med denna hållbarhetsrapport för kalenderåret 2017 ge förståelse för bolagets utveckling, ställning och resultat, samt konsekvenserna av verksamheten.

Årsredovisningslagen sfs 1995 1554

Svensk författningssamling

Årsredovisningslagen sfs 1995 1554

Särskilda regler om upplysningar i noter 2§8 De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser: 1. 2 § Kungörande enligt 8 kap.

Årsredovisningslagen sfs 1995 1554

4 § årsredovisningslagen (1995:1554) skall ske senast månaden efter den då redovisnings- och revisionshandlingarna har godtagits av registreringsmyndigheten.
Karaoke bar stockholm

1 §4 Med beaktande av det som föreskrivs i andra stycket skall följande be-stämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas: BFL - Bokföringslagen (SFS 1999:1078) 111 FAR - Branschorganisationen för redovisningskonsulter, 112 revisorer och rådgivare 113 HB - Handelsbalken (SFS 1736:0123 2) 114 HD - Högsta domstolen 115 IL - Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 116 KKL - Konsumentköplagen (SFS 1990:932) 117 NJA - Nytt Juridiskt Arkiv 118 Prop. Uttryck i förordningen 1 § De uttryck som används i förordningen har samma betydelse som i lagen (2014:1005) om virkesmätning. Tillämpningsområdet 2 § I lagen (2014:1005) om virkesmätning avses med koncern en sådan grupp av företag eller andra näringsidkare som enligt årsredovisningslagen (1995:1554) bildar en koncern.

8 kap. 8 § Om bolaget inom den tid som avses i 6 § har gett in kopior av de handlingar som anges i 5 § men kopiorna inte är bestyrkta eller handlingarna om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); utfärdad den 2 december 1999. Enligt riksdagens beslut.
Kungsholmens västra gymnasium merit

Årsredovisningslagen sfs 1995 1554 spsm malmö
andreasson
så sover du bättre
andreas carlsson hiv
randiga djur
specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Utdrag ur Årsredovisningslagen ÅRL - Expowera

Västervik Miljö  Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten. Du kan se dokumentet här. Lagboken.


Rudbeck antagningspoäng 2021 örebro
simon blecher wiki

SFS 1999:1112 Lag om ändring i årsredovisningslagen 1995

5 c § denna lag. Lag (2007:1462). Hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen SFS 1995:1554, 6:e kapitlet, §10-14. SYNLAB Analytics & Services Sweden AB (SYNLAB) 2018 . Med denna hållbarhetsrapport för kalenderår tillika finansiellt år 2018 vill SYNLAB över-siktligt beskriva företagets utveckling, … 4 § Om ett bolag som omfattas av 8 kap. 5 § årsredovisningslagen (1995:1554) inte har gett in årsredovisning, revisionsberättelse och, i förekommande fall, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsrapport, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår, ska registreringsmyndigheten påminna bolaget om skyldigheten att ge in sådana handlingar. Filnedladdning.